jeraby servis, ceske budejovice, jihocesky kraj, jeraby opravy, kladkostroje

Vypracování organizační směrnice pro bezpečné používání zdvihacích zařízení podle ČSN ISO 12480

Spolupráce s evropskými zeměmi a zkušenosti z minulého čtvrtstoletí přinesly významnou změnu ČSN. Všeobecná změna norem je vedena v tom smyslu, že nově zaváděné ČSN ISO zpravidla nenařizují, jak má být požadavek splněn, ale obecně požadují, co má být splněno. Z tohoto požadavku vyplývá, že naplnění norem může být v každé organizaci různé. Z těchto změn je zřejmé, že konečné návody na realizaci různých skutečností (činností, chování zaměstnanců atd.) vydává konkrétní zodpovědná osoba v organizaci. Vydavatelem těchto "návodů na chování zaměstnanců" již není stát prostřednictvím normotvorných orgánů, ale konkrétní odpovědná osoba v organizaci (organizátor prací - konstruktér nebo technolog, který musí dát návod na manipulaci s břemenem, pověřený zaměstnanec odpovědný za provoz zdvihacích zařízení určuje jeřábníky, vazače a organizuje přepravu břemen, má povinnost vytvořit a do praxe zavést systém bezpečné práce a systém bezpečné práce konkrétního pracoviště atd.). Tato konkrétní osoba v plném rozsahu nese odpovědnost za činnosti které organizuje, nebo které má ve své kompetenci. Má tedy větší pravomoc, ale také mnohem větší odpovědnost. Musí mít ucelené znalosti při řešení konkrétní situace. To je tedy jedním z hlavních důvodů změn norem.

V oblasti zdvihacích zařízení byla v červnu roku 1999 zrušena ČSN 27 0143. Nová platná evropská norma ČSN ISO 12480-1 požaduje vypracování systému bezpečné práce v organizaci. V minulosti byl podobný předpis. Zpravidla se nazýval organizační směrnice. Ta však neměla takový význam, jaký má dnešní systém bezpečné práce (systém bezpečné práce je vnitřním předpisem organizace). ČSN ISO 12480-1 též požaduje řešit dříve nepopsané problémy, např. pronájem zdvihacích zařízení, práce na zdvihacích zařízeních, přeprava osob, ochranné pracovní pomůcky atd. Norma zavádí pro některé oblasti nové názvosloví, které není shodné s názvoslovím zažitým v současné praxi. Norma přichází s významným požadavkem organizovat nebo připravovat práci pro jeřábníky a vazače tak, aby nebyli jedinými organizátory práce. Tak jak to v minulosti často bylo. V nové normě se na jednom místě nedovíme povinnosti pověřené osoby (dříve uživatele). Musíme pročíst celý text normy a požadavky normy přidělit jednotlivým pověřeným pracovníkům.

Seznámili jsme Vás se základními a nejdůležitějšími změnami v oblasti norem platných pro zdvihací zařízení. Systém bezpečné práce můžete zpracovat sami, nebo můžete využít našich zkušeností. Naše nabídka spočívá v tom, že Vám předložíme text systému bezpečné práce (směrnice) předem připravený pro Vaši organizaci a společně s Vašimi odpovědnými pracovníky provedeme úpravu textu tak, aby odpovídal platným předpisům a Vaší praxi. Náš vypracovaný systém bezpečné práce se skládá ze základního textu a z příloh, které Vám pomohou řešit konkrétní situace v organizaci přepravy břemen. Systém bezpečné práce příliš nemění požadavky zrušené normy, ale jednoznačně určuje kompetence a odpovědnosti.